Informácie o EBSI sieti

EBSI - Európsky eGovernment na blockchaine

Čo je EBSI?

EBSI alebo European Blockchain Services Infrastructure je distribuovaná sieť uzlov naprieč celou Európou, ktorá je založená na technológii blockchain, a predstavuje základný kameň množstva budúcich implementácií digitálnych služieb pre občanov Európskej Únie. EBSI vzniklo ako spojená iniciatíva Európskej komisie a EBP (European Blockchain Partnership), ktorého signatárom sa stalo v roku 2018 aj Slovensko, s cieľom poskytovať cezhraničné digitálne služby občanom v celej EÚ. 

Technológia blockchain má obrovský potenciál zmeniť a najmä zefektívniť spôsob, akým komunikujú a interagujú sa občania, vlády a podniky prostredníctvom rozvoja dôvery medzi subjektmi a zlepšenia efektívnosti operácií. Ambíciou EÚ je byť na čele priekopníkov novej generácie medzinárodných digitálnych služieb a implementovať túto technológiu do hospodárskych činností a verejných služieb naprieč celou EÚ ako hnaciu silu rastu a konkurencieschopnosti európskej ekonomiky.

Stručná história EBSI

Zrod myšlienky EBSI začal v roku 2017 podpisom “Tallinn declaration on eGovernment,” členskymi štátmi EÚ a krajín EFTA, deklarácie o elektronickej verejnej správe, v ktorej sa zdôraznil význam účinných a bezpečných digitálnych verejných služieb s cieľom dosiahnuť plný potenciál jednotného digitálneho trhu. 

O rok neskôr v roku 2018 podpísalo 27 členských štátov EÚ, medzi nimi aj Slovenko, Nórsko a Lichtenštajnsko, vyhlásenie o vytvorení európskeho partnerstva v oblasti blockchainu (EBP) s ambíciou poskytovať digitálne verejné služby zodpovedajúce požadovanej úrovni digitálnej bezpečnosti. Európska komisia 14. februára 2019 uverejnila pracovný program pre “Telecommunications Work Programme of the Connecting Europe Facility (CEF)”, ktorým sa vytvorili počiatočné podmienky financovania EBSI.

Ako EBSI funguje?

Platforma EBSI je sieť vzájomne prepojených nódov-uzlov. Európska komisia bude prevádzkovať minimálny počet uzlov EBSI na európskej úrovni a členské štáty budú prevádzkovať nódy EBSI na vnútroštátnej úrovni. Všetky uzly budú môcť vytvárať a odosielať transakcie, ktoré vytvárajú alebo aktualizujú dáta v ledgeri. Architektúra každého uzla bude pozostávať z dvoch hlavných funkčných zoskupení vrstiev:

  • Prvá skupina štyroch vrstiev obsahujúcich komponenty, ktoré spolu poskytujú infraštruktúru EBSI, obsahujúce spoločnú funkcionalitu pre všetky prípady použitia.
  • Druhá skupina dvoch vrstiev obsahujúcich komponenty špecifické pre jednotlivé prípady, ktoré umožňujú podporu pre hosťovanie špecifických biznis  aplikácií.

European Blockchain Services Infrastructure (EBSI)

Súčasné prípady použitia EBSI

Na rok 2019 boli zvolené štyri use casy – Notarizácia, Univerzitné diplomy, Európska autonómna identita a zdieľanie dôverných údajov. Pre každý use case sa zriadila pracovná skupina pod vedením jedného z členských štátov. Cieľom týchto pracovných skupín je dodať prototyp aplikácie vyvinutej na blockchaine EBSI do začiatku roku 2020. Počet aplikácií postavených na EBSI sa bude naďalej zvyšovať na základe nových use casov identifikovaných Európskou komisiou a členskými štátmi.

Notarisations

Využitie sily blockchainu na vytvorenie dôveryhodných stôp digitálneho auditu, automatizáciu kontrol súladu časovo citlivých procesov a preukázanie integrity údajov.

Diplomas

Poskytnutie kontroly občanom pri spravovaní ich osvedčení o vzdelaní. Cieľom je dosiahnuť výrazné zníženie nákladov na overenie a zároveň zvýšenie dôveryhodnosti pravosti dokumentov.

European Self-Sovereign Identity

Implementácia svojbytnej, autonómnej identity, ktorá používateľom umožňuje vytvárať a kontrolovať svoju vlastnú digitálnu identitu bez spoliehania sa na centralizované orgány kompatibilnú naprieč všetkými členskými štátmi.

Trusted Data Sharing

Vďaka svojim vlastnostiam sa technológia blockchain môže použiť na bezpečné zdieľanie údajov (napríklad ako sú identifikačné čísla pre VAT alebo import tovaru) medzi colnými a daňovými orgánmi v Európskej únii.

Aké sú benefity EBSI? Čo nám prinesie budúcnosť?

EBSI a občania EÚ
Využívanie verejných služieb by vďaka EBSI malo fungovať efektívnejšie a bezpečnejšie ako doteraz. Ak sa pozrieme na vývoj v oblasti verejných služieb, jasne vidíme, že technológia blockchain môže znížiť byrokraciu, zvýšiť efektívnosť administratívnych procesov a zvýšiť úroveň dôvery v uchovávanie verejných záznamov, čo občanom prináša výhody a jasnú hodnotu. Cieľom EBSI nie je súperiť v decentralizácii s verejnými blockchainami, ale naopak využiť potenciál tejto technológie pre zlepšenie interoperability a efektívnosti úradov v členských štátoch EÚ a tým výrazne uľahčovať život ich občanom.

EBSI a európske inštitúcie
EBSI má za cieľ zjednodušiť administratívne procesy, umožniť dodržiavanie právnych predpisov a zvýšiť efektívnosť cezhraničných verejných služieb. V kontexte eGovernment má technológia blockchain potenciál uľahčovať priame interakcie medzi verejnými inštitúciami, občanmi, či podnikmi. Na fundamentálnej úrovni to znamená zlepšenie verejných služieb v procesoch registrácie a výmeny informácií a najmä odľahčenie od administratívnej záťaže.

EBSI a štátna správa
EBSI má potenciál priniesť zjednodušenie administratívnych procesov, zvýšenie efektívnosti a obnovenie dôvery občanov v efektívnosť a kompetentnosť štátnej správy. Aké sú výhody použitia technológie blockchain vo vládach členských štátov? Viac ako niekoľko: zníženie ekonomických nákladov, času a zložitosti výmeny informácií medzi vládami a verejnými a súkromnými subjektmi, ktoré zlepšujú ich administratívnu funkciu; zníženie byrokracie, diskrečnej právomoci a korupcie vyvolané použitím technológie blockchain a smart kontraktov; zvýšená automatizácia, transparentnosť, kontrolovateľnosť a zodpovednosť za informácie v štátnych registroch v prospech občanov; zvýšená dôvera občanov a spoločností vo vládne procesy a vedenie záznamov pomocou algoritmov, ktoré už nie sú pod výlučnou kontrolou jednotlivých vlád.

Blockchain je vynikajúcou príležitosťou pre Európu a členské štáty na prehodnotenie svojich informačných systémov, na podporu dôvery používateľov a ochranu osobných údajov, na pomoc pri vytváraní nových obchodných príležitostí, z ktorých majú úžitok občania, verejné služby a celá Európa.